Pressemeddelelse

Himmerland Forsikring klar til 125 års jubilæum

02. september 2013 13:10
med et fint resultat af 1. halvår 2013

Første halvår af 2013 viser fortsat et meget tilfredsstillende resultat for Himmerland Forsikring gs., og giver et overskud efter skat på 32,1 mio. kr. mod et overskud på 27,9 mio. kr. året før. 

Af periodens nettoresultat kan 14,3 mio. kr. henføres til det forsikringstekniske resultat mod 15,6 mio. kr. året før, mens 21,6 mio. kr. hidrører fra investeringsvirksomheden mod 16,6 mio. kr. i 1. halvår 2012. 

Adm. direktør Ole Færch oplyser, at den stabile udvikling i det forsikringsmæssige resultat i høj grad skyldes, at halvåret kun har været påvirket af få, større skader, ligesom selskabet ikke har været ramt af vejrligsskader af betydning i 1. halvår af 2013. 

”Den direkte forretning er stigende, mens den indirekte forretning fra datterselskab er mindre som føl-ge af tariftilpasninger på udvalgte områder inden for erhvervsforsikringer. Der påregnes en øget vækst på privatområdet i andet halvår, ligesom en fortsat vellykket udvikling på IT-siden vil give nye konkur-renceforbedringer i nær fremtid”, tilføjer Ole Færch. 

De finansielle indtægter har i 1. halvår 2013 været præget af en stor fremgang i resultatet af dattersel-skabsdrift, mens renteindtægter og udbytter er steget i forhold til samme periode af 2012 som følge af omlægning af porteføljepleje. I 1. halvår 2013 har selskabet haft mindre, positive kursreguleringer på fondsbeholdningen, mens resultatet fra associerede virksomheder er uændret i forhold til sidste år. Samlet har investeringsafkastet givet en indtægt på 21,6 mio. kr. mod 16,6 mio. kr. året før. 

”På forsikringssiden har koncernen og dermed indirekte moderselskabet gennem de senere år ændret i den samlede porteføljesammensætning som en følge af den ændrede markedssituation, der er opstået som konsekvens af finanskrisen og deraf følgende afmatning i nogle forretningsområder. Denne om-lægning af porteføljen er endnu ikke tilendebragt, men det er hidtil lykkedes at holde vores omkostnin-ger i et tilfredsstillende niveau undervejs”, fremhæver direktør Ole Færch. 

Egenkapitalen pr. 30. juni 2013 udgør 586,2 mio. kr. Sammenholdt med lovgivningens kapitalkrav, der andrager 28,2 mio. kr. og basiskapitalen på 518,1 mio. kr., opfylder Himmerland kapitalkravet ca. 18 gange og er dermed fortsat et meget velkonsolideret selskab, hvilket vil have en god indflydelse på koncernens fremtidige udviklingsmuligheder. 

Himmerland Forsikring har den 1. september 2013 drevet forsikringsvirksomhed i 125 år. 

”Vi har valgt at markere jubilæet jævnt hen over det kommende år, hvor vi bl.a. vil fremhæve fordelene ved at vælge et stærkt, lokalt forsikringsselskab, der er med til at skabe aktiviteter i nærområdet. Men selvfølgelig skal de privatkunder, der allerede har tegnet nogle eller alle deres forsikringer i Himmerland være de første til at få glæde af, at det er gået godt de første 125 år”, slutter en på det punkt indtil vi-dere hemmelighedsfuld direktør. 

02.09.2013